กำหนดการรายงานตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 ณ ห้อง SC.138 ชั้น1 อาคารวิจัยวิทยาศาสตร์

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 

เวลา 08.30 – 09.00 น.           นักเรียนลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 10.00 น.         – ชมวิดิทัศน์แนะนำโครงการ วมว.

– คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ

– ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ กล่าวแสดงความยินดี และแนะนำคณะครูโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

– รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แนะนำโครงการ วมว  แนะนำ อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ      อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก ผู้ประสานงาน และ เจ้าหน้าที่โครงการ วมว.

เวลา 10.00-10.30 น.           ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับโครงการ วมว.

เวลา 10.30-11.00 น.            รับประทานอาหารว่าง

เวลา 11.00-12.00 น.           รายงานตัว ทำสัญญาเป็นนักเรียนโครงการ วมว.

 

ทั้งนี้ ให้บิดา – มารดา หรือผู้ปกครองนำนักเรียนไปมอบตัวทำสัญญากับทางโครงการ วมว.  โดยให้เตรียมเอกสารประกอบการมอบตัว ดังนี้

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดาและมารดา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 2 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  3. ทะเบียนบ้านนักเรียน บิดาและมารดา พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  4. หลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษา (ปพ.1) ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  5. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  6. อากรแสตมป์ 10 บาท 2 ดวง และอากรแสตมป์ 1 บาท 2 ดวง

1. สัญญามอบตัวนักเรียน วมว.2560

2.ใบมอบตัวนักเรียน วมว.2560

3.เกณฑ์แนวทางปฏิบัตินักเรียนโครงการ วมว.

4.รายชื่อนักเรียนโครงการ วมว

นักเรียนโครงการ วมว.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมค่ายสานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในปีนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2560  โดยค่ายสานสัมพันธ์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้น ม.4 ทุกศูนย์ จำนวน 599 คน จาก 17 โรงเรียนทั่วประเทศ ได้สร้างเครือข่าย รู้จักเพื่อนๆต่างสถาบัน ได้รับแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และแห่งเรียนรู้ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และในปีหน้านี้ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป

ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม1ภาพกิจกรรม2กิจกรรม3 14909452479431490945247559 14909452513641490945248112 1490945248038 1490945240613 1490945247440

ประกาศ การเรียกลำดับสำรอง โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 5

ตามที่โครงการ วมว.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดวันรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4  โดยเรียกลำดับสำรองถึงลำดับที่ 9 ทดแทนนักเรียนที่สละสิทธิ์ไปแล้วนั้น

ดังนั้น โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงประกาศเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสำรองลำดับที่ 10 รายงานตัว คือ

นายนิติภูมิ  ศรีแสน 

ขั้นตอนในการยืนยันสิทธิ์

1.Download เอกสารรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์

ส่งกลับมายังโครงการ วมว.

– แบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนโครงการ วมว.สำรอง

2. ส่งเอกสารรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ มายังโครงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ในวันและเวลาราชการภายในวันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 16.30 น. 

3. รายงานตัวและมอบตัวเป็นนักเรียนโครงการ วมว. ในวันที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง SC.138 ชั้น 1 อาคารวิจัยวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

 

ช่องทางในการส่งเอกสาร…Fax 0-4535-3422   หรือ E-mail : sciusubu@gmail.com

ประกาศ การเรียกลำดับสำรอง โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4

ตามที่โครงการ วมว.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดวันรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3  โดยเรียกลำดับสำรองถึงลำดับที่ 8 ทดแทนนักเรียนที่สละสิทธิ์ไปแล้วนั้น

ดังนั้น โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงประกาศเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสำรองลำดับที่ 9 รายงานตัว คือ

นางสาวณัชพิยากูล  จันทร์พวง 

ขั้นตอนในการยืนยันสิทธิ์

1.Download เอกสารรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์

ส่งกลับมายังโครงการ วมว.

– แบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนโครงการ วมว.สำรอง

2. ส่งเอกสารรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ มายังโครงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ในวันและเวลาราชการภายในวันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 16.30 น. 

3. รายงานตัวและมอบตัวเป็นนักเรียนโครงการ วมว. ในวันที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง SC.138 ชั้น 1 อาคารวิจัยวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

 

ช่องทางในการส่งเอกสาร…Fax 0-4535-3422   หรือ E-mail : sciusubu@gmail.com
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

ประกาศ การเรียกลำดับสำรอง โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3

ตามที่โครงการ วมว.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดวันรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2  ลำดับสำรองที่ 6 โดยมีผู้สละสิทธิ์จำนวน 2 คน

ดังนั้น โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสำรองลำดับที่ 7- 8 ยืนยันสิทธิ์เป็นนักเรียนโครงการ วมว. ภานในวันที่ 18 มีนาคม 2560 คือ                    

1. เด็กหญิงธินินันท์  แก้วคูณ

2.  เด็กชายกฤติพงศ์  เลขะเจริญกุล 

ขั้นตอนในการยืนยันสิทธิ์

1.Download เอกสารรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์

ส่งกลับมายังโครงการ วมว.

แบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนโครงการ วมว.สำรอง

2. ส่งเอกสารรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ มายังโครงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ในวันและเวลาราชการภายในวันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 16.30 น. 

 

ช่องทางในการส่งเอกสาร…Fax 0-4535-3422   หรือ E-mail : sciusubu@gmail.com