ประกาศ การเรียกลำดับสำรอง โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3

ตามที่โครงการ วมว.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดวันรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2  ลำดับสำรองที่ 6 โดยมีผู้สละสิทธิ์จำนวน 2 คน

ดังนั้น โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสำรองลำดับที่ 7- 8 ยืนยันสิทธิ์เป็นนักเรียนโครงการ วมว. ภานในวันที่ 18 มีนาคม 2560 คือ                    

1. เด็กหญิงธินินันท์  แก้วคูณ

2.  เด็กชายกฤติพงศ์  เลขะเจริญกุล 

ขั้นตอนในการยืนยันสิทธิ์

1.Download เอกสารรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์

ส่งกลับมายังโครงการ วมว.

แบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนโครงการ วมว.สำรอง

2. ส่งเอกสารรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ มายังโครงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ในวันและเวลาราชการภายในวันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 16.30 น. 

 

ช่องทางในการส่งเอกสาร…Fax 0-4535-3422   หรือ E-mail : sciusubu@gmail.com

ประกาศรายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการ วมว.) ประจำปีการศึกษา 2560

ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 กำหนดให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์นักเรียนที่ได้เป็นตัวจริงภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 และมีการเรียกอันดับสำรองภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560 นั้น บัดนี้ การรายงานตัวนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน“โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2” ของกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูและของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 จึงประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการ วมว.) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 30 คน ดังนี้

ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2560

ให้บิดา – มารดา หรือผู้ปกครองนำนักเรียนไปมอบตัวทำสัญญากับทางโครงการ วมว. ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน  2560  เวลา 09.30 – 10.30 น. ประชุมชี้แจงรายละเอียดและเกณฑ์การเป็นนักเรียนโครงการ วมว.  เวลา 11.00-12.00 น. ทำสัญญามอบตัว ณ ห้อง SC 138 ชั้น 1 อาคารวิจัยวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยให้เตรียมเอกสารประกอบการมอบตัว ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดาและมารดา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 2 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. ทะเบียนบ้านนักเรียน บิดาและมารดา พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. หลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษา (ปพ.1) ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 5. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 6. อากรแสตมป์ 10 บาท 2 ดวง และอากรแสตมป์ 1 บาท 2 ดวง

กำหนดการรายงานตัวนักเรียนโครงการวมว.2560

หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัตินักเรียนโครงการ วมว.

ประกาศ การเรียกลำดับสำรอง โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

ตามที่โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดวันรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1  ลำดับสำรองที่ 1 – 5 โดยมีผู้สละสิทธิ์จำนวน 1 คน

ดังนั้น โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสำรองลำดับที่ 6 คือ                      เด็กหญิงศิริขวัญ  ถามะพันธ์  

ขั้นตอนในการยืนยันสิทธิ์

1.Download เอกสารรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์

ส่งกลับมายังโครงการ วมว.

แบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนโครงการ วมว.สำรอง

2. ส่งเอกสารรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ มายังโครงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ในวันและเวลาราชการภายในวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 16.30 น. 

 

ช่องทางในการส่งเอกสาร…Fax 0-4535-3422   หรือ E-mail : sciusubu@gmail.com

สรุปรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560 จำนวน  1  คน

 1. เด็กหญิงศิริขวัญ  ถามะพันธ์        ยืนยันสิทธิ์

 

การเรียกลำดับสำรอง โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดวันรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมีผู้สละสิทธิ์จำนวน 5 คน นั้น

ดังนั้น โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสำรองลำดับที่ 1 ถึง 5 ตามรายชื่อดังนี้

 1. เด็กชายณภัทร  เกรียงกรกฎ
 2. เด็กหญิงเขมจิรา  พลอาษา
 3. นางสาววรรณพร  แสนทวีสุข
 4. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ผูกพันธ์
 5. เด็กหญิงฉัตรศิริ  ชัยโย

ขั้นตอนในการยืนยันสิทธิ์

1.Download เอกสารรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์

ส่งกลับมายังโครงการ วมว.

แบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนโครงการ วมว.

2. ส่งเอกสารรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ มายังโครงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ในวันและเวลาราชการภายในวันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 16.30 น. 


ช่องทางในการส่งเอกสาร…Fax 0-4535-3422   หรือ E-mail : sciusubu@gmail.com

สรุปรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2560 จำนวน  2  คน

 1. เด็กชายณภัทร  เกรียงกรกฎ              ยืนยันสิทธิ์
 2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ผูกพันธ์            ยืนยันสิทธิ์

สรุปรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2560 จำนวน  1  คน

 1. นางสาววรรณพร  แสนทวีสุข            ยืนยันสิทธิ์

สรุปรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2560 จำนวน  1  คน

 1. เด็กหญิงฉัตรศิริ  ชัยโย                     ยืนยันสิทธิ์

สรุปรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560 จำนวน 1 คน 

 1. เด็กหญิงเขมจิรา  พลอาษา                 สละสิทธิ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการ วมว. ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560


ประกาศผลวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ได้ทางเว็บไซต์ http://scius.most.go.th/set/activity/view_detail/9/76

 1. รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสองมีสิทธิ์เข้าเรียนช้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โครงการ วมว.
 2. กำหนดการรายงานตัวและการมอบตัวเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โครงการ วมว.
 3. แบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนโครงการ วมว.2560 ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
 4. กำหนดการวันรายงานตัวนักเรียนโครงการวมว.2560 วันที่ 8 เมษายน 2560
 5. หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัตินักเรียนโครงการ วมว.

สรุปรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์  ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  จำนวน 4 คน 

 1. เด็กชายโสภณ  สายโสภา         ยืนยันสิทธิ์
 2. นายภรดร  บุญโต                      ยืนยันสิทธิ์
 3. เด็กหญิงปวีณา  ตรีภัทรพัฒน์    ยืนยันสิทธิ์
 4. เด็กหญิงกนกลักษณ์  วารีเวส    ยืนยันสิทธิ์

สรุปรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์  ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  จำนวน 7 คน

 1. นางสาวนฤชา  สุวรรณ์                 ยืนยันสิทธิ์
 2. เด็กชายสรวิชญ์  จารุอารยะนันท์  ยืนยันสิทธิ์
 3. เด็กหญิงวิภวานี  ทองเทพ           ยืนยันสิทธิ์
 4. นางสาวธิดารัตน์  ศรีสมบูรณ์        ยืนยันสิทธิ์
 5. นายรชฏ  ไกรษี                           ยืนยันสิทธิ์
 6. นายณภัทร  ไชยกาล                   ยืนยันสิทธิ์
 7. นายธนาดล  พทาเพชร                ยืนยันสิทธิ์

สรุปรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์  ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  จำนวน 4 คน

 1. เด็กหญิงกนกอร  อุดมศรี             ยืนยันสิทธิ์
 2. เด็กชายเขมกร  เชื้อลี                  ยืนยันสิทธิ์
 3. นางสาวพรลภัส  พลราษฎร์         ยืนยันสิทธิ์
 4. เด็กชายเมฆา  ปัชชา                   ยืนยันสิทธิ์

สรุปรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์/สละสิธิ์ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 4 คน

 1. เด็กชายฉัตร  สินธุเชาวน์              ยืนยันสิทธิ์
 2. เด็กหญิงณภัทร์  อัศวเมธาพันธ์     ยืนยันสิทธิ์
 3. เด็กหญิงกุลธิดา  สุพรม                ยืนยันสิทธิ์
 4. นางสาวญาณิศา  พิมพ์หาญ          ยืนยันสิทธิ์

สรุปรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์  ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560  จำนวน 4  คน

 1. เด็กชายณัฐนันท์  มิตรตระกูล         ยืนยันสิทธิ์
 2. เด็กหญิงวินันทยา  โสดาจันทร์       ยินยันสิทธิ์
 3. นางสาวสิริยากร  พิริยะกิจไพบูลย์   ยืนยันสิทธิ์
 4. เด็กชายทองแท่ง  ใจเครือ              ยืนยันสิทธิ์

สรุปรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 2 คน

 1. เด็กหญิงวันเดือนเต็ม  ปราณี         ยืนยันสิทธิ์
 2. นางสาวชุตินันท์  สันทาลุนัย          ยืนยันสิทธิ์

สรุปรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน  5  คน

 1. เด็กหญิงธัญพัฒน์  ธีรเนตร             สละสิทธิ์
 2. เด็กหญิงชลันดา  เสนาจันทร์          สละสิทธิ์
 3. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  สายงาม           สละสิทธิ์
 4. เด็กหญิงชลิตา  สุวรรณสุข              สละสิทธิ์
 5. นายชนะพล  สายโรจน์                    สละสิทธิ์

ปิดรับแบบตอบรับเวลา 16.30 น. ตามประกาศ และจะเรียกผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับสำรองตามลำดับ