ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว.รุ่นที่ 1(ม.5) รุ่น 2 (ม.4) ที่ผ่านการสอบวัดความรู้ทางวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว.รุ่นที่ 1(ม.5) รุ่น 2 (ม.4) ที่ผ่านการสอบวัดความรู้ทางวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559  ซึ่งจัดสอบเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559  โดยมีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 14 คน

 

ที่ ชื่อ -สกุล สาขา รางวัลเกียรติบัตร
1 นายพงศพัศ ประชุมแดง คณิตศาสตร์ เหรียญทองแดง
2 นางสาวชุตินันท์ แสงสุข ฟิสิกส์ เหรียญทองแดง
3 นายศุภวิชญ์ จังตระกูล ชีววิทยา เหรียญทองแดง
4 นางสาววารุณี รัตนสกุลวงศ์ ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
5 นายมังกร ส่งเสริม ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
6 นางสาวชนกนันท์ คำเสนาะ ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
7 นายพงศพัศ ประชุมแดง ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
8 นางสาวไพลิน อาจแก้ว ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
9 นายวชิระ สุริยวงศ์ ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
10 นางสาวพุทธพร ทองแดง ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
11 นางสาวอรชพร มิตรตระกูล ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
12 นางสาวพิมพิศา ชัยปัญญา ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
13 นางสาวเยาวลักษณ์ บัวนิล ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
14 นายบุญยกร ไกรยา ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 19 คน

ที่ ชื่อ -สกุล สาขา รางวัลเกียรติบัตร
1 นางสาวรมิตา วังไพศาล คณิตศาสตร์ เหรียญเงิน
2 นางสาวกมลชนก เจริญรัตน์ คณิตศาสตร์ เหรียญทองแดง
3 นายภัทรธร คำแน่น คณิตศาสตร์ เหรียญทองแดง
4 นายชนกฤต ตั้งวรรณวิบูลย์ คณิตศาสตร์ เหรียญทองแดง
5 นายภัทรธร คำแน่น เคมี เหรียญทองแดง
6 นายภัทรธร คำแน่น ชีววิทยา เหรียญทองแดง
7 นางสาวสิยามณฑ์ คำล้าน ชีววิทยา เหรียญทองแดง
8 นางสาวรมิตา วังไพศาล ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
9 นางสาวสิยามณฑ์ คำล้าน ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
10 นายชนกฤต ตั้งวรรณวิบูลย์ ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
11 นางสาวกมลลักษณ์ ทองทั่ว ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
12 นางสาววชิรดา ทางาม ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
13 นายภัทรธร คำแน่น ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
14 นางสาวกมลชนก เจริญรัตน์ ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
15 นางสาวประภัสสร หลุบเลา ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
16 นางสาวศศิธร สันติกุลธานี ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
17 นางสาวญาณินท์ ผิวผัน ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
18 นายสมยศ เกิดสุวรรณ ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
19 นายธนาวุฒิ แก้วมุงคุณ ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง

 

 

กำหนดการรายงานตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 ณ ห้อง SC.138 ชั้น1 อาคารวิจัยวิทยาศาสตร์

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 

เวลา 08.30 – 09.00 น.           นักเรียนลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 10.00 น.         – ชมวิดิทัศน์แนะนำโครงการ วมว.

– คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ

– ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ กล่าวแสดงความยินดี และแนะนำคณะครูโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

– รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แนะนำโครงการ วมว  แนะนำ อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ      อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก ผู้ประสานงาน และ เจ้าหน้าที่โครงการ วมว.

เวลา 10.00-10.30 น.           ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับโครงการ วมว.

เวลา 10.30-11.00 น.            รับประทานอาหารว่าง

เวลา 11.00-12.00 น.           รายงานตัว ทำสัญญาเป็นนักเรียนโครงการ วมว.

 

ทั้งนี้ ให้บิดา – มารดา หรือผู้ปกครองนำนักเรียนไปมอบตัวทำสัญญากับทางโครงการ วมว.  โดยให้เตรียมเอกสารประกอบการมอบตัว ดังนี้

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดาและมารดา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 2 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  3. ทะเบียนบ้านนักเรียน บิดาและมารดา พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  4. หลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษา (ปพ.1) ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  5. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  6. อากรแสตมป์ 10 บาท 2 ดวง และอากรแสตมป์ 1 บาท 2 ดวง

1. สัญญามอบตัวนักเรียน วมว.2560

2.ใบมอบตัวนักเรียน วมว.2560

3.เกณฑ์แนวทางปฏิบัตินักเรียนโครงการ วมว.

4.รายชื่อนักเรียนโครงการ วมว

นักเรียนโครงการ วมว.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมค่ายสานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในปีนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2560  โดยค่ายสานสัมพันธ์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้น ม.4 ทุกศูนย์ จำนวน 599 คน จาก 17 โรงเรียนทั่วประเทศ ได้สร้างเครือข่าย รู้จักเพื่อนๆต่างสถาบัน ได้รับแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และแห่งเรียนรู้ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และในปีหน้านี้ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป

ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม1ภาพกิจกรรม2กิจกรรม3 14909452479431490945247559 14909452513641490945248112 1490945248038 1490945240613 1490945247440

ประกาศ การเรียกลำดับสำรอง โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 5

ตามที่โครงการ วมว.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดวันรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4  โดยเรียกลำดับสำรองถึงลำดับที่ 9 ทดแทนนักเรียนที่สละสิทธิ์ไปแล้วนั้น

ดังนั้น โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงประกาศเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสำรองลำดับที่ 10 รายงานตัว คือ

นายนิติภูมิ  ศรีแสน 

ขั้นตอนในการยืนยันสิทธิ์

1.Download เอกสารรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์

ส่งกลับมายังโครงการ วมว.

– แบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนโครงการ วมว.สำรอง

2. ส่งเอกสารรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ มายังโครงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ในวันและเวลาราชการภายในวันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 16.30 น. 

3. รายงานตัวและมอบตัวเป็นนักเรียนโครงการ วมว. ในวันที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง SC.138 ชั้น 1 อาคารวิจัยวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

 

ช่องทางในการส่งเอกสาร…Fax 0-4535-3422   หรือ E-mail : sciusubu@gmail.com

ประกาศ การเรียกลำดับสำรอง โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4

ตามที่โครงการ วมว.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดวันรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3  โดยเรียกลำดับสำรองถึงลำดับที่ 8 ทดแทนนักเรียนที่สละสิทธิ์ไปแล้วนั้น

ดังนั้น โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงประกาศเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสำรองลำดับที่ 9 รายงานตัว คือ

นางสาวณัชพิยากูล  จันทร์พวง 

ขั้นตอนในการยืนยันสิทธิ์

1.Download เอกสารรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์

ส่งกลับมายังโครงการ วมว.

– แบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนโครงการ วมว.สำรอง

2. ส่งเอกสารรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ มายังโครงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ในวันและเวลาราชการภายในวันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 16.30 น. 

3. รายงานตัวและมอบตัวเป็นนักเรียนโครงการ วมว. ในวันที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง SC.138 ชั้น 1 อาคารวิจัยวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

 

ช่องทางในการส่งเอกสาร…Fax 0-4535-3422   หรือ E-mail : sciusubu@gmail.com
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :