โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศเรียกลำดับสำรอง ครั้งที่ 3 อันดับที่ 13-15 ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2561

ผู้ปกครองหรือนักเรียน ส่งแบบตอบรับการมอบตัวและทำสัญญาเข้าเป็นโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คลิ๊ก >> แบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนโครงการ วมว.สำรอง  

ส่งมาทาง email sciusubu@gmail.com หรือโทรสาร 045- 353422 ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น.

กำหนดการรายงานตัวลำดับสำรอง ครั้งที่ 3(วันที่ 5-6 มีนาคม พ.ศ.2561) และมอบตัว (11 มีนาคม พ.ศ.2561) : >>    กำหนดการรายงานตัวและมอบตัว

รายชื่อนักเรียนลำดับสำรอง

สำรองลำดับที่ 13 เด็กหญิงบุษบา  ภูโท โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

สำรองลำดับที่ 14 เด็กหญิงศุภนิดา ภูมิทา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

สำรองลำดับที่ 15 นางสาวจิรัชญา  บรรดาตั้ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
โครงการวมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4835-3400-2  ต่อ 4415
โทรสาร 0-4535-3422
โทรศัพท์มือถือ 089-9251659
Website : http://www.scius.sci.ubu.ac.th/
E-Mail : sciusubu@gmail.com

ตรวจสอบสถานะการยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2561 เรียกสำรองครั้งที่ 2(ลำดับที่ 9-12 หมดเขตส่งใบรายงานตัว วันที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น.)

สำรองลำดับที่ 9 เด็กชายกฤษตินันท์  ไตรรัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศเรียกลำดับสำรอง ครั้งที่ 2 อันดับที่ 9-12 ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2561

ผู้ปกครองหรือนักเรียน ส่งแบบตอบรับการมอบตัวและทำสัญญาเข้าเป็นโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คลิ๊ก >> แบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนโครงการ วมว.สำรอง 

ส่งมาทาง email sciusubu@gmail.com หรือโทรสาร 045- 353422 ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น.

กำหนดการรายงานตัวลำดับสำรอง ครั้งที่ 2(วันที่ 2-4 มีนาคม พ.ศ.2561) และมอบตัว (11 มีนาคม พ.ศ.2561) : >>    กำหนดการรายงานตัวและมอบตัว

รายชื่อนักเรียนลำดับสำรอง

สำรองลำดับที่ 9 เด็กชายกฤษตินันท์  ไตรรัตน์  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

สำรองลดับที่ 10 เด็กหญิงนิศารัตน์  พานะรมย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

สำรองลำดับที่ 11 เด็กชายฐานัส  เกียรติกวินพงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

สำรองลำดับที่ 12 เด็กชายพลพล  พิมทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
โครงการวมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4835-3400-2  ต่อ 4415
โทรสาร 0-4535-3422
โทรศัพท์มือถือ 089-9251659
Website : http://www.scius.sci.ubu.ac.th/
E-Mail : sciusubu@gmail.com

ตรวจสอบสถานะการยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2561 เรียกสำรองครั้งที่ 1(ลำดับที่ 1-8 หมดเขตส่งใบรายงานตัว วันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น.)

รายชื่อนักเรียนลำดับสำรองที่รายงานตัว ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

สำรองลำดับที่ 7 เด็กชายสกล  ธนบริคณห์  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี

สำรองลำดับที่ 6 เด็กชายปองพล  ด้ามทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

สำรองลำดับที่ 5 เด็กหญิงนิจชยา  ตรีผลา โรงเรียนเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

สำรองลำดับที่ 4 เด็กหญิงธนพร  ชมภู โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ

 

โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศเรียกลำดับสำรอง ครั้งที่ 1 อันดับที่ 1- 8 ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2561

ผู้ปกครองหรือนักเรียน ส่งแบบตอบรับการมอบตัวและทำสัญญาเข้าเป็นโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คลิ๊ก >> แบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนโครงการ วมว.สำรอง 

ส่งมาทาง email sciusubu@gmail.com หรือโทรสาร 045- 353422 ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น.

กำหนดการรายงานตัวลำดับสำรอง ครั้งที่ 1(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม พ.ศ.2561) และมอบตัว (11 มีนาคม พ.ศ.2561) : >>    กำหนดการรายงานตัวและมอบตัว

รายชื่อนักเรียนลำดับสำรอง

เรียกรายงานตัว ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
สำรองลำดับที่ 1 เด็กหญิงศุภิสรา เทียนจารุวัฒนา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
สำรองลำดับที่ 2 เด็กหญิงวทานิญา ปวะบุตร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
สำรองลำดับที่ 3 นางสาววาดตะวัน ไพยรินทร์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
สำรองลำดับที่ 4 เด็กหญิงธนพร ชมภู สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
สำรองลำดับที่ 5 เด็กหญิงนิจชยา ตรีผลา เดชอุดม อุบลราชธานี
สำรองลำดับที่ 6 เด็กชายปองภพ ด้ามทอง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
สำรองลำดับที่ 7 เด็กชายสกล ธนบริคณห์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
สำรองลำดับที่ 8 เด็กชายนัทธพงศ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ