รับสมัครนักเรียน วมว. รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2559

อ่านเพิ่มเติม รับสมัครนักเรียน วมว. รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ตารางเรียนนักเรียนโครงการ วมว. ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558

ตารางเรียนนักเรียนโครงการ-วมว.-ภาคเรียนที่1-2558

ตารางเรียนนักเรียนโครงการ วมว. ภาคเรียนที่ 2-2558

 

 

การรับสมัครเข้าเรียน

การรับสมัครเข้าเรียนในโครงการ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(วมว.)

การคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน วมว.โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอความร่วมมือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกจากนักเรียนทั่วประเทศที่มีความ สามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยดำเนินการพร้อมกับการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์(ใช้ ข้อสอบเดียวกัน) สำหรับการคัดเลือกรอบสองมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งของโครงการ วมว. จะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเอง

อ่านเพิ่มเติม การรับสมัครเข้าเรียน

ประวัติโครงการ

ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 1 ปีการศึกษา 2551 – 2556 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาสากลและสื่อสารสนเทศ

 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2551 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแจ้งความ ประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน โรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระหว่างนั้น ศ.ดร. ประกอบ วิโรจนกูฏ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ดร. จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และนายสันต์ชัย พุทธบุญ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โดยทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ วมว.

ต่อมาเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ได้นำเสนอศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในด้านต่างๆ ในการเข้าร่วมโครงการ วมว. ต่อคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย หลังจากการนำเสนอศักยภาพและความพร้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตอบยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2554 โดยโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคู่ร่วมโครงการ วมว.

 

ในการดำเนินงานที่ผ่านมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ได้มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาสากลและสื่อสารสนเทศมายาวนานอย่างเหนียวแน่น เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้เต็มศักยภาพ ซึ่งได้มีการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนศักยภาพมาอย่างต่อเนื่อง

 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อประเมินความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ วมว.

วันที่ 15 สิงหาคม 2555 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยา ศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2556 ซึ่งมีผลการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ในปีงบประมาณ 2557 ได้ในลำดับแรก หากมีการจัดเตรียมศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและโรงเรียน ลือคำหาญวารินชำราบตามแผนการพัฒนาที่โครงการ วมว. กำหนด ในระหว่างนั้นทั้งทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เป็นคู่ร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

 

ในปีการศึกษา 2556 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการ วมว. ระยะที่ 2 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการเพิ่มห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน มหาวิทยาลัย – โรงเรียนแห่งใหม่ จึงได้ชะลอการประเมินศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัย– โรงเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ออกไปก่อน

วันที่ 17 มิถุนายน 2557 คณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดย การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เพื่อประเมินความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ วมว. ระยะที่ 2 และจากการพิจารณาของคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยา ศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี – โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ วมว. ในปีการศึกษา 2558 และมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ ซึ่งเปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 1 – 30 กันยายน 2557 และทำการสอบคัดเลือกรอบแรกในเดือนธันวาคม 2557

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ วมว. ระยะที่ 2

ความหมายของโครงการ วมว.

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(วมว.)

scius_logo

วมว. หรือ “Science Classrooms in University-Affiliated School Project (SCiUS)”

ว ตัวแรก หมายถึง ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ม หมายถึง มหาวิทยาลัย
ว ตัวที่สอง หมายถึง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วมว. เป็นโครงการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมการสร้างฐานกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรองรับการ พัฒนาประเทศ โดยการจัดการศึกษาที่รองรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีศักยภาพสูง ส่งเสริมให้อัจฉริยภาพที่มีได้รับการพัฒนาเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

การจัดการเรียนการสอน

การ จัดหลักสูตรสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความ สามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียนเครือข่ายหรือโรงเรียนใน กำกับของมหาวิทยาลัย โดยใช้หลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม ศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สิทธิประโยชน์ของนักเรียนห้องเรียน วมว.
  1. ได้ รับการถ่ายทอดความรู้จากคณาจารย์ นักวิจัยดีเด่นและผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ได้ทำโครงงานวิจัยโดยมีอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง (mentor) โดยสัมผัสกับหน่วยงานวิจัย โรงงานอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ รวมทั้งการโอนหน่วยกิต ในโครงการเรียนล่วงหน้าเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงทรัพยากรด้านการเรียนรู้ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ห้องทดลอง – ปฏิบัติการ ห้องสมุด ศูนย์กีฬา เป็นต้น
  2. นัก เรียนจะได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยวิธีการรับตรง และได้รับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยของโครงการ วมว. ภายใต้เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ กำหนด
  3. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังได้สนับสนุนนักเรียนโครงการ วมว. ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญาโท-เอก) โดยผ่านโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)