ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว. ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโครงการ โอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559

ผลการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศผลสอบ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 และแจ้งกำหนดการเข้าค่าย 1 ระหว่างวันที่ 5 – 20 ตุลาคม 2559 โดยมีรายชื่อนักเรียนโครงการ วมว.ที่ผ่านการเข้าค่าย 1 ดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 7 คน

ที่ ชื่อ -สกุล สาขา
1 นายทีปกร แพงเนตร ฟิสิกส์
2 นายพงศพัศ ประชุมแดง ฟิสิกส์
3 นางสาวพุทธพร ทองแดง ฟิสิกส์
4 นางสาวเอมอัชนา ไชยะเดชะ ดาราศาสตร์
5 นายก่อกาณฑ์ กะมณี ฟิสิกส์  (ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนมุกดาหาร)
6 นายปวิธ สกลเกียรติขจร ฟิสิกส์  (ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนมุกดาหาร)
7 นางสาวเยาวลักษณ์ บัวนิล ฟิสิกส์  (ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนมุกดาหาร)

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 17 คน

ที่ ชื่อ -สกุล สาขา
1 นายภัทรธร คำแน่น ฟิสิกส์
2 นางสาวกมลชนก เจริญรัตน์ ฟิสิกส์
3 นางสาวประภัสสร หลุบเลา ฟิสิกส์
4 นางสาวรมิตา วังไพศาล ฟิสิกส์
5 นางสาววรรัตน์ ศรีสุรัตน์ คณิตศาสตร์
6 นางสาวรมิตา วังไพศาล ดาราศาสตร์
7 นางสาวชุติมา พิมพ์พงษ์ ดาราศาสตร์
8 นางสาวภัคนภัสส์ ธานี ดาราศาสตร์
9 นางสาวชูศาสน์ เพชรแก้วสุข ดาราศาสตร์
10 นายภัทรธร คำแน่น เคมี (ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย)
11 นางสาววชิรดา ทางาม เคมี (ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย) สำรองอันดับ 2
12 นางสาวสิยามณฑ์ คำล้าน ชีววิทยา (ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย)
13 นางสาวญาณิศา บุตรมาศ ชีววิทยา (ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย)
14 นายปรมพล ดวงทอง ฟิสิกส์  (ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนมุกดาหาร)
15 นายชนกฤต ตั้งวรรณวิบูลย์ ฟิสิกส์  (ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนมุกดาหาร)
16 นายชลปกรณ์ นีระพันธ์ ฟิสิกส์  (ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนมุกดาหาร)
17 นายพีระดลย์ สายเคน คณิตศาสตร์ (ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว.รุ่นที่ 1(ม.5) รุ่น 2 (ม.4) ที่ผ่านการสอบวัดความรู้ทางวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว.รุ่นที่ 1(ม.5) รุ่น 2 (ม.4) ที่ผ่านการสอบวัดความรู้ทางวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559  ซึ่งจัดสอบเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559  โดยมีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 14 คน

 

ที่ ชื่อ -สกุล สาขา รางวัลเกียรติบัตร
1 นายพงศพัศ ประชุมแดง คณิตศาสตร์ เหรียญทองแดง
2 นางสาวชุตินันท์ แสงสุข ฟิสิกส์ เหรียญทองแดง
3 นายศุภวิชญ์ จังตระกูล ชีววิทยา เหรียญทองแดง
4 นางสาววารุณี รัตนสกุลวงศ์ ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
5 นายมังกร ส่งเสริม ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
6 นางสาวชนกนันท์ คำเสนาะ ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
7 นายพงศพัศ ประชุมแดง ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
8 นางสาวไพลิน อาจแก้ว ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
9 นายวชิระ สุริยวงศ์ ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
10 นางสาวพุทธพร ทองแดง ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
11 นางสาวอรชพร มิตรตระกูล ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
12 นางสาวพิมพิศา ชัยปัญญา ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
13 นางสาวเยาวลักษณ์ บัวนิล ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
14 นายบุญยกร ไกรยา ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 19 คน

ที่ ชื่อ -สกุล สาขา รางวัลเกียรติบัตร
1 นางสาวรมิตา วังไพศาล คณิตศาสตร์ เหรียญเงิน
2 นางสาวกมลชนก เจริญรัตน์ คณิตศาสตร์ เหรียญทองแดง
3 นายภัทรธร คำแน่น คณิตศาสตร์ เหรียญทองแดง
4 นายชนกฤต ตั้งวรรณวิบูลย์ คณิตศาสตร์ เหรียญทองแดง
5 นายภัทรธร คำแน่น เคมี เหรียญทองแดง
6 นายภัทรธร คำแน่น ชีววิทยา เหรียญทองแดง
7 นางสาวสิยามณฑ์ คำล้าน ชีววิทยา เหรียญทองแดง
8 นางสาวรมิตา วังไพศาล ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
9 นางสาวสิยามณฑ์ คำล้าน ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
10 นายชนกฤต ตั้งวรรณวิบูลย์ ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
11 นางสาวกมลลักษณ์ ทองทั่ว ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
12 นางสาววชิรดา ทางาม ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
13 นายภัทรธร คำแน่น ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
14 นางสาวกมลชนก เจริญรัตน์ ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
15 นางสาวประภัสสร หลุบเลา ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
16 นางสาวศศิธร สันติกุลธานี ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
17 นางสาวญาณินท์ ผิวผัน ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
18 นายสมยศ เกิดสุวรรณ ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
19 นายธนาวุฒิ แก้วมุงคุณ ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง

 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว.รุ่นที่ 1(ม.4) ที่ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 และ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 1 (ม.4) ที่ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 14 คน ดังนี้

สาขาดาราศาสตร์ (ม.ปลาย)

1. นางสาวจณิสตา เจียวิทยนันท์

2. นางสาวฟ้าพราว ทองล้ำ

3. นางสาวรมิตา วังไพศาล

4. นายศาสตรา บุญญาจันทร์

5. นายสมยศ เกิดสุวรรณ

สาขาคณิตศาสตร์

1. นางสาวกมลชนก เจริญรัตน์

2.นางสาววรรัตน์ ศรีสุรัตน์

สาขาฟิสิกส์

1.นายชลปกรณ์ นีระพันธ์

2.นางสาวสุทธิดา ศิริพันธุ์

3.นายชนกฤต ตั้งวรรณวิบูลย์

4.นายปรมพล ดวงทอง

สาขาเคมี

1.นายภัทรธร คำแน่น

สาขาชีววิทยา

1.นางสาวสิยามณฑ์ คำล้าน

2.นางสาวญาณิศา  บุตรมาศ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.lukhamhan.net/content/1361#sthash.l03cce6F.dpuf

และนักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 1 สามารถสอบผ่านการคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2558  ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 6 คน  ดังนี้ 

สาขาดาราศาสตร์ (ม.ปลาย)

1. นางสาวจณิสตา เจียวิทยนันท์

2. นางสาวรมิตา วังไพศาล

3. นายศาสตรา บุญญาจันทร์

4. นายสมยศ เกิดสุวรรณ

สาขาคณิตศาสตร์

1. นางสาวกมลชนก เจริญรัตน์

สาขาชีววิทยา

1.นางสาวสิยามณฑ์ คำล้าน

ประกาศรายชื่อ http://www.e-manage.sci.ubu.ac.th/openFile.aspx?id=NjM5MjE=

โครงการ วมว. โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชมชยจากการประกวดโครงงานระดับประเทศ

cut out nanoจากการส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมในงาน”การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั้งที่ 6″ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2558 ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพ ในระดับมัธยมศึกษา โดยมีโรงเรียนต่างๆส่งโครงงานเข้าประกวด จำนวนทั้งสิ้น 86 โครงงาน

โครงการ วมว. โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งเข้าประกวด จำนวน 2 โครงงาน คือ

1.โครงงานการศึกษาปรียบเทียบผลของนาโนซิงค์ออกไซด์ที่นำเข้าทางรากและปากใบต่อการเจริญเติบโตและปริมาณธาตุสังกะสีในต้นถั่วงอก โดยนักเรียนชั้น ม.4 คือ นางสาวชฎาวรรณ  คำด่าง  นางสาวพัชราภา  ศรีโชค และนางสาวศิริรัตน์  กันหาวัน

2.โครงงานแผ่นปิดแผลจากกาวไหมนาโน โดยนักเรียนชั้น ม.4 คือ นางสาวชุติมา  พิมพ์พงษ์ นางสาวกฤชญาภา ทานะขันธ์ และนางสาวญาณิศา  บุตรมาศ

ผลการประกวดได้รับรางวัลชมเชย ในโครงงานการศึกษาปรียบเทียบผลของนาโนซิงค์ออกไซด์ที่นำเข้าทางรากและปากใบต่อการเจริญเติบโตและปริมาณธาตุสังกะสีในต้นถั่วงอก พร้อมรับเงินรางวัล link

ภาพรางวัล2

ภาพการประกวด2ภาพการประกวด1ภาพรางวัล1

ชนะเลิศ ระดับม.ปลาย Thailand Stem Festival 2015 ระดับภาคอีสาน

นักเรียนโครงการ วมว.รุ่นแรก ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ ม.ปลาย จากผลงาน “โปรแกรมดูแลห้องสมุดด้วย Sensor Link Finder” โดย นายสมยศ  เกิดสุวรรณ นางสาววรรัตน์  ศรีสุรัตน์ และนางสาวกมลชนก เจริญรัตน์ ในงาน Thailand STEM Festival 2015 ภาคอีสาน ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา

stem_esan