ตรวจสอบสถานะการยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2561 (หมดเขตส่งใบรายงานตัว วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561)

รายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์แล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

1.นายพีรดนย์  รากแก่น  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี

2.นายวชิรวิทย์ วงศ์ภูธร  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

3.เด็กหญิงปานชนก  ก้อนทองดี  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

4.นางสาวปลายฟ้า  สายสุ้ย  โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

5.เด็กหญิงพรหมพร  แสงพันธ์ุ  โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

6.นางสาววิภาพร  จักษุมา  โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอุนาจเจริญ

7.เด็กหญิงธิติยาพร  ศรีคำ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

8.เด็กหญิงมิ่งขวัญ วิเศษสังข์  โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ

9. เด็กหญิงอทิรา วิเศษสุทธิ์  โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ

10.เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญนำ  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ

รายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์แล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

11. เด็กชายพงศ์ปวีณ์  รัตนศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

12.นางสาวชาริณี  วัฒนพฤกษชาติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ

13. เด็กหญิงญาดา  พันธ์รัมย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

14. นางสาวอักษราภัค  กระแสโสม โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ

15. นางสาวฐิติยา  ไทยสรวง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ

รายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์แล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

16. เด็กชายปรเมศวร์ กลางมงคล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

รายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์แล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

17. เด็กหญิงสุชาดา จันทร์ส่อง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

18. นายธรรมฤทธิ์  ผิวทน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

รายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์แล้ว  ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

19. นางสาวอรปรียา  ประเสริฐ  โงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  จังหวัดศรีสะเกษ

20. เด็กหญิงอิสรีย์  จรรยาสิทธิวงศ์  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ

21. เด็กหญิงภรภัทร  ลีนาราช  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

22. เด็กหญิงวิมลศิกานต์  สีคำ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนรอบ2 โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561

1.ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  :  >>  ประกาศ  
2.รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสอง โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คู่โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ :  >>   รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสอง
3.นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถ Download เอกสารรายงานตัว รายละเอียดดังนี้ : >>  แบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนโครงการ-วมว.
4.กำหนดการรายงานตัว(วันที่ 9- 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561) และมอบตัว (11 มีนาคม พ.ศ.2561) : >>    กำหนดการรายงานตัวและมอบตัว
5. สถานที่ยื่นเอกสารและดูคะแนนสอบรอบสอง  : >> สถานที่ยื่นเอกสารและดูคะแนนสอบรอบสอง 

6.  ชื่นชม..ความสำเร็จ นร.รุ่นแรก!!โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ศูนย์ม.อุบลฯ 

 https://youtu.be/OQTa_4QPtHA 

ชื่นชม..ความสำเร็จ นร.รุ่นแรก!!โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ศูนย์ ม.อุบลฯ

รายการที่นี่ ม.อุบล https://www.facebook.com/405486029519792/videos/1609085919159791/

รายการ คนรักการศึกษา วัน/เวลาออกอากาศ วันพุธที่24มกราคม 2561 เวลา17.10-18.00 สถานีออกอากาศ 1.สถานีวิทยุClean Radio FM92.50MHz 2.www.cleanradio925.com 3. สร้างสุขแชแนล

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประกาศสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

บัดนี้การประมวลผลการสอบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียน และกำหนดการสอบรอบสอง ในวันที่ 6 – 7 มกราคม 2561 ลิงค์ประกาศข่าว

http://www.sci.ubu.ac.th/news/viewnews.cfm?NEWSID=37778

การรับสมัครเข้าเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เมื่อสมัครสอบคัดเลือกในระบบรับสมัครออนไลน์และชำระเงินค่าสมัครแล้ว ให้ส่งหลักฐานการสมัคร ดังนี้

1.ใบสมัครสอบคัดเลือก

2.ใบ ปพ.1 ระเบียบนแสดงผลการเรียน

3.ใบแจ้งยอดชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน 

ส่งด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ ที่ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

ผลงานโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงาน STEM ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558
 • รางวัลชมเชยการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั้งที่ 7″ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • รางวัลเหรียญทองโครงงานคณิตศาสตร์ประเภททฤษฎี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2559 ณ จังหวัดหนองคาย
 • รางวัลชมเชย การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ของสมาชิกภาพ TMC แห่งประเทศไทย ปี 2559 เพื่อคัดตัวแทนไทยไปต่างประเทศ
 • รางวัล 1 เหรียญทองโครงงานคณิตศาสตร์ และ 2 เหรียญทองแดงโครงงานเคมีและฟิสิกส์ การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษแบบปากเปล่า การประกวดโครงงาน Scius Forum ครั้งที่ 7 วันที่ 2- 5 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รางวัล 1 เหรียญเงิน และ 9 เหรียญทองแดง การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ การประกวดโครงงาน Scius Forum ครั้งที่ 7 วันที่ 2- 5 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผลการสอบแข้งขันโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
 

สาขาวิชา

จำนวนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก (คน)
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559
ค่าย 1 ค่าย 2 ค่าย 3 ค่าย 1 ค่าย 2 ค่าย 3
ฟิสิกส์ 4 13 7
เคมี 1 2 1
ชีววิทยา 2 1 1 3 3 1
คณิตศาสตร์ 2 1 2 1 1
คอมพิวเตอร์
ดาราศาสตร์ 5 4 1 5 3 1
รวมจำนวน (คน) 14 6 2 25 15 3
จำนวนนักเรียนโครงการ วมว.ทั้งหมด 30 60
คิดเป็นร้อยละ 46.66 41.67
วมว.2กิจกรรม318268238_806074272914303_4204164540524521211_n16640536_1071238439649170_8768192554072427479_n12034349_1047994951890860_9131892450066076082_o13417612_887139124725770_7472500948302005219_n15591029_1030013817104966_6171977246223268947_o19488900_1513301838730780_1188924738207113730_o
วิดิทัศน์แนะนำโครงการ วมว.
การคัดเลือกนักเรียนประชาสัมพันธ์ วมว-60-1ประชาสัมพันธ์ วมว-60-2ห้องเรียน วมว.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความร่วมมือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกจากนักเรียนทั่วประเทศที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยดำเนินการพร้อมกับการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์(ใช้ข้อสอบเดียวกัน) สำหรับการคัดเลือกรอบสองมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งของโครงการ วมว. จะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเอง

จำนวนรับ  30 คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
 2. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ม. 1 และ ม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชั้น ม. 1 และ ม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในชั้น ม.1 และ ม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 5. สัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน)
 6. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการพักในหอพัก
 7. สามารถ พักอยู่ในโรงเรียนหรือสถานที่ที่โรงเรียนจัดไว้ให้ในลักษณะ โรงเรียนประจำได้ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต
รับสมัครวันที่ 1-31 สิงหาคม ของทุกปี
เว็บไซต์รับสมัคร https://apply.mwit.ac.th/lukhamhan/