การประชุมอาจารย์/ครูผู้รับผิดชอบรายวิชาและครูผู้สังเกตการณ์รายวิชาเพิ่มเติมโครงการ วมว. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.-16.30 ณ ห้องประชุม SC.137 ชั้น 1 อาคารวิจัยวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการ วมว.) ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2561 ณ อาคารวิจัยวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


กิจกรรมสานสัมพันธ์อำลารุ่นพี่ นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 และ บรรยายพิเศษเรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย โดย ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ห้อง SC.138 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการ วมว. โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำตัวแทนผู้บริหาร อาจารย์ ครู บุคลากรและนักเรียนในโครงการ วมว.เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ วมว. ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา