กิจกรรมการสอบคัดลือกรอบสอง โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชี้แจงรายละเอียดโครงการ วมว.
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชี้แจงรายละเอียดโครงการ วมว.โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

 

วมว.3
นางจิรกานต์ สุภสร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ กล่าวให้การต้อนรับ

วมว.2

วมว.8
ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.อุดม ทิพราช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แนะนำครูที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก และตัวแทนนักเรียนรุ่นที่ 1
วมว.5
นักเรียนลงทะเบียนรายงานตัว

วมว.4 วมว.6 วมว.7 วมว10 วมว.11

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว.รุ่นที่ 1(ม.4) ที่ผ่านการพิจารณารอบเสนอโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 18 (YSC 2016) ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงงานที่ผ่านการพิจารณา โครงงานการศึกษาความสัมพันธ์ของเปลวสุริยะกับอุณหภูมิประเทศไทย

อาจารย์ที่ปรึกษา ครูมงคล  วิลามาศ

ผลงานของนักเรียน 1. นางสาวจณิสตา  เจียวิทยนันท์  2.นางสาวรมิตา  วังไพศาล  3.นางสาวฟ้าพราว  ทองล้ำ

ประกาศผล  http://fic.nectec.or.th/sites/fic.nectec.or.th/files/YSC2016-Isan-UBU-FirstRound.pdf

ทุนสนับสนุน รางวัล และประโยชน์ที่ได้รับ

ทุนสนับสนุนและรางวัล
โครงงานที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับทุนสนับสนุนโครงงานละ 12,000 บาท แบ่งเป็น
1. ผ่านการพิจารณาในรอบข้อเสนอโครงงาน (รอบแรก) ได้รับทุนสนับสนุนโครงงานละ 3,000 บาท
2. ผ่านการพิจารณาในรอบผลงานโครงงาน (รอบสอง) ได้รับทุนสนับสนุนโครงงานละ 9,000 บาท (โดยทีมผู้พัฒนาได้รับ 7,000 บาท และอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับ 2,000 บาท)
ผลงานที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะมีรางวัลต่างๆ ดังนี้ คือ
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล ทุนการศึกษา 60,000 บาท
และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดในงาน Intel ISEF ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ เนคเทค และบริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
สนับสนุนค่าใช้จ่ายเฉพาะนักเรียนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเท่านั้น
รางวัลรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา 30,000 บาท
และสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดในงาน Intel ISEF ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
เงินรางวัลจะแบ่งเป็น 2 ส่วนโดยมอบให้นักเรียน 80% และอาจารย์ที่ปรึกษา 20%
สถาบันการศึกษาของโครงงานที่ได้รับรางวัล จะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจากเนคเทค

ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ YSC
นักเรียนที่ข้อเสนอโครงการผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ที่ทางโครงการฯ จะจัดขึ้นในเดือนธันวคม 2558
นักเรียนที่ผลงานผ่านเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด มีสิทธิ์ได้รับโควตาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักเรียนตัวแทนประเทศไทยที่จะไปเข้าร่วมประกวดในงาน Intel ISEF ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จะได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการไปแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี – โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ  ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบเเรก
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ประจำปีการศึกษา 2559
 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว.รุ่นที่ 1(ม.4) ที่ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 และ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 1 (ม.4) ที่ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 14 คน ดังนี้

สาขาดาราศาสตร์ (ม.ปลาย)

1. นางสาวจณิสตา เจียวิทยนันท์

2. นางสาวฟ้าพราว ทองล้ำ

3. นางสาวรมิตา วังไพศาล

4. นายศาสตรา บุญญาจันทร์

5. นายสมยศ เกิดสุวรรณ

สาขาคณิตศาสตร์

1. นางสาวกมลชนก เจริญรัตน์

2.นางสาววรรัตน์ ศรีสุรัตน์

สาขาฟิสิกส์

1.นายชลปกรณ์ นีระพันธ์

2.นางสาวสุทธิดา ศิริพันธุ์

3.นายชนกฤต ตั้งวรรณวิบูลย์

4.นายปรมพล ดวงทอง

สาขาเคมี

1.นายภัทรธร คำแน่น

สาขาชีววิทยา

1.นางสาวสิยามณฑ์ คำล้าน

2.นางสาวญาณิศา  บุตรมาศ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.lukhamhan.net/content/1361#sthash.l03cce6F.dpuf

และนักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 1 สามารถสอบผ่านการคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2558  ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 6 คน  ดังนี้ 

สาขาดาราศาสตร์ (ม.ปลาย)

1. นางสาวจณิสตา เจียวิทยนันท์

2. นางสาวรมิตา วังไพศาล

3. นายศาสตรา บุญญาจันทร์

4. นายสมยศ เกิดสุวรรณ

สาขาคณิตศาสตร์

1. นางสาวกมลชนก เจริญรัตน์

สาขาชีววิทยา

1.นางสาวสิยามณฑ์ คำล้าน

ประกาศรายชื่อ http://www.e-manage.sci.ubu.ac.th/openFile.aspx?id=NjM5MjE=

ชนะเลิศ ระดับม.ปลาย Thailand Stem Festival 2015 ระดับภาคอีสาน

นักเรียนโครงการ วมว.รุ่นแรก ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ ม.ปลาย จากผลงาน “โปรแกรมดูแลห้องสมุดด้วย Sensor Link Finder” โดย นายสมยศ  เกิดสุวรรณ นางสาววรรัตน์  ศรีสุรัตน์ และนางสาวกมลชนก เจริญรัตน์ ในงาน Thailand STEM Festival 2015 ภาคอีสาน ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา

stem_esan