ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประกาศสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

บัดนี้การประมวลผลการสอบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียน และกำหนดการสอบรอบสอง ในวันที่ 6 – 7 มกราคม 2561 ลิงค์ประกาศข่าว

http://www.sci.ubu.ac.th/news/viewnews.cfm?NEWSID=37778

การรับสมัครเข้าเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เมื่อสมัครสอบคัดเลือกในระบบรับสมัครออนไลน์และชำระเงินค่าสมัครแล้ว ให้ส่งหลักฐานการสมัคร ดังนี้

1.ใบสมัครสอบคัดเลือก

2.ใบ ปพ.1 ระเบียบนแสดงผลการเรียน

3.ใบแจ้งยอดชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน 

ส่งด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ ที่ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

ผลงานโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงาน STEM ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558
 • รางวัลชมเชยการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั้งที่ 7″ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • รางวัลเหรียญทองโครงงานคณิตศาสตร์ประเภททฤษฎี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2559 ณ จังหวัดหนองคาย
 • รางวัลชมเชย การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ของสมาชิกภาพ TMC แห่งประเทศไทย ปี 2559 เพื่อคัดตัวแทนไทยไปต่างประเทศ
 • รางวัล 1 เหรียญทองโครงงานคณิตศาสตร์ และ 2 เหรียญทองแดงโครงงานเคมีและฟิสิกส์ การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษแบบปากเปล่า การประกวดโครงงาน Scius Forum ครั้งที่ 7 วันที่ 2- 5 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รางวัล 1 เหรียญเงิน และ 9 เหรียญทองแดง การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ การประกวดโครงงาน Scius Forum ครั้งที่ 7 วันที่ 2- 5 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผลการสอบแข้งขันโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
 

สาขาวิชา

จำนวนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก (คน)
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559
ค่าย 1 ค่าย 2 ค่าย 3 ค่าย 1 ค่าย 2 ค่าย 3
ฟิสิกส์ 4 13 7
เคมี 1 2 1
ชีววิทยา 2 1 1 3 3 1
คณิตศาสตร์ 2 1 2 1 1
คอมพิวเตอร์
ดาราศาสตร์ 5 4 1 5 3 1
รวมจำนวน (คน) 14 6 2 25 15 3
จำนวนนักเรียนโครงการ วมว.ทั้งหมด 30 60
คิดเป็นร้อยละ 46.66 41.67
วมว.2กิจกรรม318268238_806074272914303_4204164540524521211_n16640536_1071238439649170_8768192554072427479_n12034349_1047994951890860_9131892450066076082_o13417612_887139124725770_7472500948302005219_n15591029_1030013817104966_6171977246223268947_o19488900_1513301838730780_1188924738207113730_o
วิดิทัศน์แนะนำโครงการ วมว.
การคัดเลือกนักเรียนประชาสัมพันธ์ วมว-60-1ประชาสัมพันธ์ วมว-60-2ห้องเรียน วมว.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความร่วมมือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกจากนักเรียนทั่วประเทศที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยดำเนินการพร้อมกับการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์(ใช้ข้อสอบเดียวกัน) สำหรับการคัดเลือกรอบสองมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งของโครงการ วมว. จะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเอง

จำนวนรับ  30 คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
 2. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ม. 1 และ ม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชั้น ม. 1 และ ม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในชั้น ม.1 และ ม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 5. สัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน)
 6. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการพักในหอพัก
 7. สามารถ พักอยู่ในโรงเรียนหรือสถานที่ที่โรงเรียนจัดไว้ให้ในลักษณะ โรงเรียนประจำได้ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต
รับสมัครวันที่ 1-31 สิงหาคม ของทุกปี
เว็บไซต์รับสมัคร https://apply.mwit.ac.th/lukhamhan/

กิจกรรม การจัดการเรียนรู้ โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กิจกรรม การจัดการเรียนรู้ โครงการ วมว. https://www.facebook.com/groups/477370505763319/

กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนโครงการ วมว.

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ –มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560

………………………………………….

 1. กิจกรรมย่อยที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 – ม.6                                                                                                               วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 (แต่งกายชุดสุภาพ)

เวลา 09.00 – 12.00 น.  รายงานตัวนักเรียน ม.4 เข้าหอพัก

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

เวลา 13.00 – 14.00 น.   ข้อตกลงการอยู่หอพักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก

เวลา 14.00 – 17.00 น.  กิจกรรมสันทนาการ “เราคือ วมว.” (ม.4-ม.6)

เวลา 17.30 – 18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น

เวลา 18.00 น.            เดินทางกลับหอพัก

วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 (แต่งกายชุดสุภาพ รองเท้าผ้าใบ) ห้อง SC.138

เวลา 08.00 – 08.30 น.  รับประทานอาหารเช้า

เวลา 09.00 – 12.00 น. กิจกรรมปรับพื้นฐาน “การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐาน”   วิทยากรตัวแทนภาควิชาละ 1 คน 1)การใช้เครื่องมือวัดทางฟิสิกส์ 2)การใช้เครื่องชั่ง การทดลองทางเคมี 3)การใช้กล้องจุลทรรศน์ การเตรียมสไลด์

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 16.00 น. กิจกรรม “ STEM Education” ผศ.ดร.อุดม ทิพราช  (ม.4-ม.6)

เวลา 16.30 – 17.30 น.  กิจกรรมสันทนาการ“เราคือ วมว.” (ม.4-ม.6)

เวลา 17.30 – 18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น

เวลา 18.00 น.            เดินทางกลับหอพัก

วันที่ 8 พฤษภาคม 2559 (แต่งกายชุดสุภาพ รองเท้าผ้าใบ) ห้อง SC.138

เวลา 08.00- 08.30 น.   รับประทานอาหารเช้า

เวลา 08.00 – 12.00 น. กิจกรรมทัวร์ห้องปฏิบัติการวิจัย ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ฯ  วิทยากรตัวแทนภาควิชาละ 1 คน ใช้เวลาภาควิชาละ 1 ชั่วโมง

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 16.00 น.  กิจกรรมปรับตัว “พฤติกรรมวัยรุ่น : ปรับตัว ปรับใจ ตามวัยสดใส”วิทยากร อาจารย์นิยม  จันทร์นวล (ม.4-ม.6)

เวลา 16.30 – 17.30 น.  กิจกรรมสันทนาการ“เราคือ วมว.” (ม.4-ม.6)

เวลา 17.30 – 18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น

หมายเหตุ        รับประทานอาหารเช้า กลางวัน และเย็น ที่ลานชั้น 1 อาคารวิจัยวิทยาศาสตร์

รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และเวลา 14.30-14.45 น.

2. กิจกรรมย่อยที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้น ม.4

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 (แต่งกายชุดนักเรียน)

เวลา 08.30 น.             นักเรียนและผู้ปกครอง ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง SC.138 ชั้น 1  อาคารวิจัยวิทยาศาสตร์

เวลา 09.00 – 10.30 น.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน

– คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนและผู้ปกครอง

– รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แนะนำคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ผู้สอนโครงการ วมว.

เวลา 10.30 – 10.45 น.   รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 10.45 – 11.30 น.  – รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นำเสนอการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว.   และเส้นทางนักเรียนโครงการ วมว.สู่ความสำเร็จ

เวลา 11.30 – 12.30 น.           รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 12.30 น.             นักเรียนและผู้ปกครอง เดินทางเข้าร่วมปฐมนิเทศที่โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โดยรถบัสโครงการ วมว.

เวลา 12.50 น.             นักเรียนและผู้ปกครองลงทะเบียน ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เวลา 13.00 – 15.00 น. ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และผู้ปกครอง ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เวลา 14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 15.30 น.             นักเรียนเดินทางกลับหอพัก

 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560        วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 27 กันยายน 2560           วันปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560

วันที่ 17 ตุลาคม 2560            วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  

วันที่ 5 มีนาคม 2561              วันปิดภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ การเรียกลำดับสำรอง โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่โครงการ วมว.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดวันรายงานตัวและทำสัญญามอบตัวเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560  และมีผู้สละสิทธิ์ ไปแล้วนั้น

ดังนั้น โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงประกาศเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสำรองลำดับที่ 11-15 รายงานตัวในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุม SC.112 ชั้น 1 อาคารวิจัยวิทยาศาสตร์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

สำรองลำดับที่ 11 เด็กหญิงปิยะรัตน์  ปิยะกานต์สกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

สำรองลำดับที่ 12 เด็กหญิงอัญชนิกานต์ นันตะสุข โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

สำรองลำดับที่ 13 เด็กหญิงพัชราภา  สินธุประสิทธิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

สำรองลำดับที่ 14 เด็กหญิงพรนัชชา โพธิวัฒน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

สำรองลำดับที่ 15 เด็กชายธนพนธ์  สุนันท์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ขั้นตอนในการยืนยันสิทธิ์

1.Download เอกสารรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์

ส่งกลับมายังโครงการ วมว.

– แบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนโครงการ วมว.สำรอง

2. ส่งเอกสารรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ มายังโครงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) โทรสาร.0 4535 3422 หรือ email : sciusubu@gmail.com ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 16.30 น. 

ทั้งนี้ ให้บิดา – มารดา หรือผู้ปกครองนำนักเรียนไปมอบตัวทำสัญญากับทางโครงการ วมว. ในวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.  โดยให้เตรียมเอกสารประกอบการมอบตัว ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน พร้อมสำเนา จำนวน 3 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดาและมารดา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 3 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. ทะเบียนบ้านนักเรียน บิดาและมารดา พร้อมสำเนา จำนวน 3 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. หลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษา (ปพ.1) ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 3 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 5. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 6. อากรแสตมป์ 10 บาท 2 ดวง และอากรแสตมป์ 1 บาท 2 ดวง