กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นักเรียนโครงการ วมว.รุ่น 4 ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นร.วมว.รุ่น 4ขอบคุณพี่เจี๊ย บWitayakara Sowattara และพี่ฟี่เจ้าของร้าน Philadelphiabook AndCoffee ที่แนะนำและสร้างแรงใจในการอ่านแก่น้องๆ วันนี้บรรยากาศที่ร้านคึกคักมากและอบอุ่นเหมือนเคย
www.facebook.com/groups/477370505763319/

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการ วมว.)ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อ-วมว.เพิ่มเติม

โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรียกลำดับสำรองเพิ่มเติม จำนวน 3 คน เนื่องจากนักเรียนไม่มาทำสัญญามอบตัวในวันที่ 11 มีนาคม 2561

โดยจะเรียกสำรองลำดับที่ 17 เป็นต้นไป จนครบจำนวน 3 คน และให้ส่งแบบตอบรับการมอบตัวและทำสัญญาเข้าเป็นโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 20.00 น. 

รายชื่อนักเรียนลำดับสำรองที่แจ้งยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์แล้ว

สำรองลำดับที่ 17 นางสาวพิรกานต์ ต่วนค่ำ  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี ยืนยันสิทธิ์
สำรองลำดับที่ 18 เด็กชายนราธร ศรีค้อ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ ยืนยันสิทธิ์
สำรองลำดับที่ 19 เด็กชายนิธิชัย ใจเอื้อ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี สละสิทธิ์ 
สำรองลำดับที่ 20 เด็กหญิงศศิณิฐฌา อุดโท โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ  ยืนยันสิทธิ์

>>> แบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนโครงการ วมว.สำรอง

ขอให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมา ทำสัญญารับทุนวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม SC.112 ชั้น 1  สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิจัยวิทยาศาสตร์

โดยให้เตรียมเอกสารประกอบการมอบตัว ดังนี้

1) สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนของนักเรียน จำนวน 3 ชุด

2) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 3 ชุด

3) สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 3 ชุด

4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา จำนวน 3 ชุด

5) สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา จำนวน 3 ชุด

6) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับในประกาศ) จำนวน 3 ชุด

7) รูปถ่ายนักเรียนที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด   1 x 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

8) หนังสือยืนยันสิทธิ์ (ฉบับจริง)

9) อากรแสตมป์ 10 บาท จำนวน 2 ดวง

10) อากรแสตมป์ 1 บาท จำนวน 2 ดวง

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการ วมว.)ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียน วมว. ปีการศึกษา 2561

แจ้งนักเรียน และผู้ปกครองเตรียมเอกสารหลักฐาน เพื่อทำสัญญามอบตัว ในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง SC.138 ชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กำหนดการมอบตัวและทำสัญญา

โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศเรียกลำดับสำรอง ครั้งที่ 4 อันดับที่ 16 ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2561

ผู้ปกครองหรือนักเรียน ส่งแบบตอบรับการมอบตัวและทำสัญญาเข้าเป็นโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คลิ๊ก >> แบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนโครงการ วมว.สำรอง 

ส่งมาทาง email sciusubu@gmail.com หรือโทรสาร 045- 353422 ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น.

กำหนดการรายงานตัวลำดับสำรอง ครั้งที่ 4(วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2561) และมอบตัว (11 มีนาคม พ.ศ.2561) : >>    กำหนดการรายงานตัวและมอบตัว

รายชื่อนักเรียนสำรองลำดับที่ 16 เด็กหญิงศตนันท์  มณีวงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ