การรับสมัครเข้าเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เมื่อสมัครสอบคัดเลือกในระบบรับสมัครออนไลน์และชำระเงินค่าสมัครแล้ว ให้ส่งหลักฐานการสมัคร ดังนี้

1.ใบสมัครสอบคัดเลือก

2.ใบ ปพ.1 ระเบียบนแสดงผลการเรียน

3.ใบแจ้งยอดชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน 

ส่งด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ ที่ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

ผลงานโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงาน STEM ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558
 • รางวัลชมเชยการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั้งที่ 7″ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • รางวัลเหรียญทองโครงงานคณิตศาสตร์ประเภททฤษฎี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2559 ณ จังหวัดหนองคาย
 • รางวัลชมเชย การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ของสมาชิกภาพ TMC แห่งประเทศไทย ปี 2559 เพื่อคัดตัวแทนไทยไปต่างประเทศ
 • รางวัล 1 เหรียญทองโครงงานคณิตศาสตร์ และ 2 เหรียญทองแดงโครงงานเคมีและฟิสิกส์ การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษแบบปากเปล่า การประกวดโครงงาน Scius Forum ครั้งที่ 7 วันที่ 2- 5 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รางวัล 1 เหรียญเงิน และ 9 เหรียญทองแดง การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ การประกวดโครงงาน Scius Forum ครั้งที่ 7 วันที่ 2- 5 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผลการสอบแข้งขันโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
 

สาขาวิชา

จำนวนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก (คน)
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559
ค่าย 1 ค่าย 2 ค่าย 3 ค่าย 1 ค่าย 2 ค่าย 3
ฟิสิกส์ 4 13 7
เคมี 1 2 1
ชีววิทยา 2 1 1 3 3 1
คณิตศาสตร์ 2 1 2 1 1
คอมพิวเตอร์
ดาราศาสตร์ 5 4 1 5 3 1
รวมจำนวน (คน) 14 6 2 25 15 3
จำนวนนักเรียนโครงการ วมว.ทั้งหมด 30 60
คิดเป็นร้อยละ 46.66 41.67
วมว.2กิจกรรม318268238_806074272914303_4204164540524521211_n16640536_1071238439649170_8768192554072427479_n12034349_1047994951890860_9131892450066076082_o13417612_887139124725770_7472500948302005219_n15591029_1030013817104966_6171977246223268947_o19488900_1513301838730780_1188924738207113730_o
วิดิทัศน์แนะนำโครงการ วมว.
การคัดเลือกนักเรียนประชาสัมพันธ์ วมว-60-1ประชาสัมพันธ์ วมว-60-2ห้องเรียน วมว.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความร่วมมือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกจากนักเรียนทั่วประเทศที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยดำเนินการพร้อมกับการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์(ใช้ข้อสอบเดียวกัน) สำหรับการคัดเลือกรอบสองมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งของโครงการ วมว. จะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเอง

จำนวนรับ  30 คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
 2. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ม. 1 และ ม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชั้น ม. 1 และ ม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในชั้น ม.1 และ ม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 5. สัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน)
 6. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการพักในหอพัก
 7. สามารถ พักอยู่ในโรงเรียนหรือสถานที่ที่โรงเรียนจัดไว้ให้ในลักษณะ โรงเรียนประจำได้ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต
รับสมัครวันที่ 1-31 สิงหาคม ของทุกปี
เว็บไซต์รับสมัคร https://apply.mwit.ac.th/lukhamhan/