กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนโครงการ วมว.

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ –มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560

………………………………………….

  1. กิจกรรมย่อยที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 – ม.6                                                                                                               วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 (แต่งกายชุดสุภาพ)

เวลา 09.00 – 12.00 น.  รายงานตัวนักเรียน ม.4 เข้าหอพัก

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

เวลา 13.00 – 14.00 น.   ข้อตกลงการอยู่หอพักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก

เวลา 14.00 – 17.00 น.  กิจกรรมสันทนาการ “เราคือ วมว.” (ม.4-ม.6)

เวลา 17.30 – 18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น

เวลา 18.00 น.            เดินทางกลับหอพัก

วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 (แต่งกายชุดสุภาพ รองเท้าผ้าใบ) ห้อง SC.138

เวลา 08.00 – 08.30 น.  รับประทานอาหารเช้า

เวลา 09.00 – 12.00 น. กิจกรรมปรับพื้นฐาน “การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐาน”   วิทยากรตัวแทนภาควิชาละ 1 คน 1)การใช้เครื่องมือวัดทางฟิสิกส์ 2)การใช้เครื่องชั่ง การทดลองทางเคมี 3)การใช้กล้องจุลทรรศน์ การเตรียมสไลด์

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 16.00 น. กิจกรรม “ STEM Education” ผศ.ดร.อุดม ทิพราช  (ม.4-ม.6)

เวลา 16.30 – 17.30 น.  กิจกรรมสันทนาการ“เราคือ วมว.” (ม.4-ม.6)

เวลา 17.30 – 18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น

เวลา 18.00 น.            เดินทางกลับหอพัก

วันที่ 8 พฤษภาคม 2559 (แต่งกายชุดสุภาพ รองเท้าผ้าใบ) ห้อง SC.138

เวลา 08.00- 08.30 น.   รับประทานอาหารเช้า

เวลา 08.00 – 12.00 น. กิจกรรมทัวร์ห้องปฏิบัติการวิจัย ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ฯ  วิทยากรตัวแทนภาควิชาละ 1 คน ใช้เวลาภาควิชาละ 1 ชั่วโมง

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 16.00 น.  กิจกรรมปรับตัว “พฤติกรรมวัยรุ่น : ปรับตัว ปรับใจ ตามวัยสดใส”วิทยากร อาจารย์นิยม  จันทร์นวล (ม.4-ม.6)

เวลา 16.30 – 17.30 น.  กิจกรรมสันทนาการ“เราคือ วมว.” (ม.4-ม.6)

เวลา 17.30 – 18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น

หมายเหตุ        รับประทานอาหารเช้า กลางวัน และเย็น ที่ลานชั้น 1 อาคารวิจัยวิทยาศาสตร์

รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และเวลา 14.30-14.45 น.

2. กิจกรรมย่อยที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้น ม.4

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 (แต่งกายชุดนักเรียน)

เวลา 08.30 น.             นักเรียนและผู้ปกครอง ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง SC.138 ชั้น 1  อาคารวิจัยวิทยาศาสตร์

เวลา 09.00 – 10.30 น.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน

– คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนและผู้ปกครอง

– รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แนะนำคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ผู้สอนโครงการ วมว.

เวลา 10.30 – 10.45 น.   รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 10.45 – 11.30 น.  – รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นำเสนอการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว.   และเส้นทางนักเรียนโครงการ วมว.สู่ความสำเร็จ

เวลา 11.30 – 12.30 น.           รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 12.30 น.             นักเรียนและผู้ปกครอง เดินทางเข้าร่วมปฐมนิเทศที่โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โดยรถบัสโครงการ วมว.

เวลา 12.50 น.             นักเรียนและผู้ปกครองลงทะเบียน ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เวลา 13.00 – 15.00 น. ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และผู้ปกครอง ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เวลา 14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 15.30 น.             นักเรียนเดินทางกลับหอพัก

 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560        วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 27 กันยายน 2560           วันปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560

วันที่ 17 ตุลาคม 2560            วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  

วันที่ 5 มีนาคม 2561              วันปิดภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560