ประกาศ การเรียกลำดับสำรอง โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่โครงการ วมว.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดวันรายงานตัวและทำสัญญามอบตัวเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560  และมีผู้สละสิทธิ์ ไปแล้วนั้น

ดังนั้น โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงประกาศเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสำรองลำดับที่ 11-15 รายงานตัวในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุม SC.112 ชั้น 1 อาคารวิจัยวิทยาศาสตร์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

สำรองลำดับที่ 11 เด็กหญิงปิยะรัตน์  ปิยะกานต์สกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

สำรองลำดับที่ 12 เด็กหญิงอัญชนิกานต์ นันตะสุข โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

สำรองลำดับที่ 13 เด็กหญิงพัชราภา  สินธุประสิทธิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

สำรองลำดับที่ 14 เด็กหญิงพรนัชชา โพธิวัฒน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

สำรองลำดับที่ 15 เด็กชายธนพนธ์  สุนันท์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ขั้นตอนในการยืนยันสิทธิ์

1.Download เอกสารรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์

ส่งกลับมายังโครงการ วมว.

– แบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนโครงการ วมว.สำรอง

2. ส่งเอกสารรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ มายังโครงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) โทรสาร.0 4535 3422 หรือ email : sciusubu@gmail.com ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 16.30 น. 

ทั้งนี้ ให้บิดา – มารดา หรือผู้ปกครองนำนักเรียนไปมอบตัวทำสัญญากับทางโครงการ วมว. ในวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.  โดยให้เตรียมเอกสารประกอบการมอบตัว ดังนี้

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน พร้อมสำเนา จำนวน 3 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดาและมารดา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 3 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  3. ทะเบียนบ้านนักเรียน บิดาและมารดา พร้อมสำเนา จำนวน 3 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  4. หลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษา (ปพ.1) ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 3 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  5. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  6. อากรแสตมป์ 10 บาท 2 ดวง และอากรแสตมป์ 1 บาท 2 ดวง