ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว. ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโครงการ โอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559

ผลการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศผลสอบ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 และแจ้งกำหนดการเข้าค่าย 1 ระหว่างวันที่ 5 – 20 ตุลาคม 2559 โดยมีรายชื่อนักเรียนโครงการ วมว.ที่ผ่านการเข้าค่าย 1 ดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 7 คน

ที่ ชื่อ -สกุล สาขา
1 นายทีปกร แพงเนตร ฟิสิกส์
2 นายพงศพัศ ประชุมแดง ฟิสิกส์
3 นางสาวพุทธพร ทองแดง ฟิสิกส์
4 นางสาวเอมอัชนา ไชยะเดชะ ดาราศาสตร์
5 นายก่อกาณฑ์ กะมณี ฟิสิกส์  (ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนมุกดาหาร)
6 นายปวิธ สกลเกียรติขจร ฟิสิกส์  (ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนมุกดาหาร)
7 นางสาวเยาวลักษณ์ บัวนิล ฟิสิกส์  (ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนมุกดาหาร)

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 17 คน

ที่ ชื่อ -สกุล สาขา
1 นายภัทรธร คำแน่น ฟิสิกส์
2 นางสาวกมลชนก เจริญรัตน์ ฟิสิกส์
3 นางสาวประภัสสร หลุบเลา ฟิสิกส์
4 นางสาวรมิตา วังไพศาล ฟิสิกส์
5 นางสาววรรัตน์ ศรีสุรัตน์ คณิตศาสตร์
6 นางสาวรมิตา วังไพศาล ดาราศาสตร์
7 นางสาวชุติมา พิมพ์พงษ์ ดาราศาสตร์
8 นางสาวภัคนภัสส์ ธานี ดาราศาสตร์
9 นางสาวชูศาสน์ เพชรแก้วสุข ดาราศาสตร์
10 นายภัทรธร คำแน่น เคมี (ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย)
11 นางสาววชิรดา ทางาม เคมี (ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย) สำรองอันดับ 2
12 นางสาวสิยามณฑ์ คำล้าน ชีววิทยา (ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย)
13 นางสาวญาณิศา บุตรมาศ ชีววิทยา (ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย)
14 นายปรมพล ดวงทอง ฟิสิกส์  (ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนมุกดาหาร)
15 นายชนกฤต ตั้งวรรณวิบูลย์ ฟิสิกส์  (ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนมุกดาหาร)
16 นายชลปกรณ์ นีระพันธ์ ฟิสิกส์  (ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนมุกดาหาร)
17 นายพีระดลย์ สายเคน คณิตศาสตร์ (ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช)