ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว.รุ่นที่ 1(ม.5) รุ่น 2 (ม.4) ที่ผ่านการสอบวัดความรู้ทางวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว.รุ่นที่ 1(ม.5) รุ่น 2 (ม.4) ที่ผ่านการสอบวัดความรู้ทางวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559  ซึ่งจัดสอบเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559  โดยมีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 14 คน

 

ที่ ชื่อ -สกุล สาขา รางวัลเกียรติบัตร
1 นายพงศพัศ ประชุมแดง คณิตศาสตร์ เหรียญทองแดง
2 นางสาวชุตินันท์ แสงสุข ฟิสิกส์ เหรียญทองแดง
3 นายศุภวิชญ์ จังตระกูล ชีววิทยา เหรียญทองแดง
4 นางสาววารุณี รัตนสกุลวงศ์ ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
5 นายมังกร ส่งเสริม ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
6 นางสาวชนกนันท์ คำเสนาะ ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
7 นายพงศพัศ ประชุมแดง ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
8 นางสาวไพลิน อาจแก้ว ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
9 นายวชิระ สุริยวงศ์ ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
10 นางสาวพุทธพร ทองแดง ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
11 นางสาวอรชพร มิตรตระกูล ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
12 นางสาวพิมพิศา ชัยปัญญา ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
13 นางสาวเยาวลักษณ์ บัวนิล ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
14 นายบุญยกร ไกรยา ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 19 คน

ที่ ชื่อ -สกุล สาขา รางวัลเกียรติบัตร
1 นางสาวรมิตา วังไพศาล คณิตศาสตร์ เหรียญเงิน
2 นางสาวกมลชนก เจริญรัตน์ คณิตศาสตร์ เหรียญทองแดง
3 นายภัทรธร คำแน่น คณิตศาสตร์ เหรียญทองแดง
4 นายชนกฤต ตั้งวรรณวิบูลย์ คณิตศาสตร์ เหรียญทองแดง
5 นายภัทรธร คำแน่น เคมี เหรียญทองแดง
6 นายภัทรธร คำแน่น ชีววิทยา เหรียญทองแดง
7 นางสาวสิยามณฑ์ คำล้าน ชีววิทยา เหรียญทองแดง
8 นางสาวรมิตา วังไพศาล ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
9 นางสาวสิยามณฑ์ คำล้าน ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
10 นายชนกฤต ตั้งวรรณวิบูลย์ ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
11 นางสาวกมลลักษณ์ ทองทั่ว ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
12 นางสาววชิรดา ทางาม ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
13 นายภัทรธร คำแน่น ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
14 นางสาวกมลชนก เจริญรัตน์ ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
15 นางสาวประภัสสร หลุบเลา ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
16 นางสาวศศิธร สันติกุลธานี ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
17 นางสาวญาณินท์ ผิวผัน ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
18 นายสมยศ เกิดสุวรรณ ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง
19 นายธนาวุฒิ แก้วมุงคุณ ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง