กำหนดการรายงานตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 ณ ห้อง SC.138 ชั้น1 อาคารวิจัยวิทยาศาสตร์

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 

เวลา 08.30 – 09.00 น.           นักเรียนลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 10.00 น.         – ชมวิดิทัศน์แนะนำโครงการ วมว.

– คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ

– ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ กล่าวแสดงความยินดี และแนะนำคณะครูโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

– รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แนะนำโครงการ วมว  แนะนำ อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ      อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก ผู้ประสานงาน และ เจ้าหน้าที่โครงการ วมว.

เวลา 10.00-10.30 น.           ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับโครงการ วมว.

เวลา 10.30-11.00 น.            รับประทานอาหารว่าง

เวลา 11.00-12.00 น.           รายงานตัว ทำสัญญาเป็นนักเรียนโครงการ วมว.

 

ทั้งนี้ ให้บิดา – มารดา หรือผู้ปกครองนำนักเรียนไปมอบตัวทำสัญญากับทางโครงการ วมว.  โดยให้เตรียมเอกสารประกอบการมอบตัว ดังนี้

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดาและมารดา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 2 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  3. ทะเบียนบ้านนักเรียน บิดาและมารดา พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  4. หลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษา (ปพ.1) ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  5. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  6. อากรแสตมป์ 10 บาท 2 ดวง และอากรแสตมป์ 1 บาท 2 ดวง

1. สัญญามอบตัวนักเรียน วมว.2560

2.ใบมอบตัวนักเรียน วมว.2560

3.เกณฑ์แนวทางปฏิบัตินักเรียนโครงการ วมว.

4.รายชื่อนักเรียนโครงการ วมว