นักเรียนโครงการ วมว.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมค่ายสานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในปีนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2560  โดยค่ายสานสัมพันธ์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้น ม.4 ทุกศูนย์ จำนวน 599 คน จาก 17 โรงเรียนทั่วประเทศ ได้สร้างเครือข่าย รู้จักเพื่อนๆต่างสถาบัน ได้รับแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และแห่งเรียนรู้ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และในปีหน้านี้ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป

ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม1ภาพกิจกรรม2กิจกรรม3 14909452479431490945247559 14909452513641490945248112 1490945248038 1490945240613 1490945247440