ความหมายของโครงการ วมว.

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(วมว.)

scius_logo

วมว. หรือ “Science Classrooms in University-Affiliated School Project (SCiUS)”

ว ตัวแรก หมายถึง ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ม หมายถึง มหาวิทยาลัย
ว ตัวที่สอง หมายถึง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วมว. เป็นโครงการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมการสร้างฐานกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรองรับการ พัฒนาประเทศ โดยการจัดการศึกษาที่รองรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีศักยภาพสูง ส่งเสริมให้อัจฉริยภาพที่มีได้รับการพัฒนาเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

การจัดการเรียนการสอน

การ จัดหลักสูตรสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความ สามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียนเครือข่ายหรือโรงเรียนใน กำกับของมหาวิทยาลัย โดยใช้หลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม ศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สิทธิประโยชน์ของนักเรียนห้องเรียน วมว.
  1. ได้ รับการถ่ายทอดความรู้จากคณาจารย์ นักวิจัยดีเด่นและผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ได้ทำโครงงานวิจัยโดยมีอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง (mentor) โดยสัมผัสกับหน่วยงานวิจัย โรงงานอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ รวมทั้งการโอนหน่วยกิต ในโครงการเรียนล่วงหน้าเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงทรัพยากรด้านการเรียนรู้ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ห้องทดลอง – ปฏิบัติการ ห้องสมุด ศูนย์กีฬา เป็นต้น
  2. นัก เรียนจะได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยวิธีการรับตรง และได้รับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยของโครงการ วมว. ภายใต้เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ กำหนด
  3. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังได้สนับสนุนนักเรียนโครงการ วมว. ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญาโท-เอก) โดยผ่านโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)