การรับสมัครเข้าเรียน

การรับสมัครเข้าเรียนในโครงการ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(วมว.)

การคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน วมว.โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอความร่วมมือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกจากนักเรียนทั่วประเทศที่มีความ สามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยดำเนินการพร้อมกับการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์(ใช้ ข้อสอบเดียวกัน) สำหรับการคัดเลือกรอบสองมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งของโครงการ วมว. จะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเอง

 

จำนวนที่รับ

ห้องเรียนละ 30 คน ในแต่ละรุ่น (รุ่นที่ 2)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
  2. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ม. 1 และ ม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  3. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชั้น ม. 1 และ ม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  4. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชั้น ม.1 และ ม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  5. สัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน)
  6. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการพักในหอพัก
  7. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
  8. มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
  9. สามารถพักอยู่ในโรงเรียนหรือสถานที่ที่โรงเรียนจัดไว้ให้ในลักษณะ โรงเรียนประจำได้ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต

การจัดการเรียนการสอน

การจัดหลักสูตรสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความ สามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียนเครือข่ายหรือโรงเรียนใน กำกับของมหาวิทยาลัย โดยใช้หลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม ศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สิทธิประโยชน์ของนักเรียนห้องเรียน วมว.

ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากคณาจารย์ นักวิจัยดีเด่นและผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ได้ทำโครงงานวิจัยโดยมีอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง (mentor) โดยสัมผัสกับหน่วยงานวิจัย โรงงานอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ รวมทั้งการโอนหน่วยกิต ในโครงการเรียนล่วงหน้าเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงทรัพยากรด้านการเรียนรู้ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ห้องทดลอง – ปฏิบัติการ ห้องสมุด ศูนย์กีฬา เป็นต้น
นักเรียนจะได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยวิธีการรับตรง และได้รับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยของโครงการ วมว. ภายใต้เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ กำหนด
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังได้สนับสนุนนักเรียนโครงการ วมว. ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญาโท-เอก) โดยผ่านโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป

1) นักเรียนที่สามารถรักษาสภาพการเป็นนักเรียนโครงการ วมว. ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ภาคการศึกษาที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 2
2) ผ่านการประเมินเกี่ยวกับการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
3) ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งการมีจิตสาธารณะที่รับใช้สังคมตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
4) ทำโครงงานและเสนอผลการทำโครงงานอย่างน้อย 1 เรื่อง และต้องได้รับผลการประเมินขั้นต่ำ “ผ่าน”
5) เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่โรงเรียนกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมของสังคม
6) เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและพบครูที่ปรึกษาประจำชั้นตามที่โรงเรียนกำหนด
7) การปฏิบัติที่นอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว ให้เสนอคณะกรรมการตามที่โรงเรียนกำหนดพิจารณาเป็นรายๆ ไป

เกณฑ์การรักษาสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.

“นักเรียนในโครงการ วมว. จะผ่านเกณฑ์การรักษาสภาพการเป็นนักเรียนโครงการ วมว. ได้ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50 รวมทั้งคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมในรายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในแต่ละภาคการศึกษา หากนักเรียนคนใดมีผลระดับ คะแนนการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดจะมีสภาพรอพินิจที่ต้องแก้ไขภายใน 1 ภาคการศึกษา”