โครงการ วมว.

ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

# 045-353401-2 ต่อ 4650

จุดเด่นของหลักสูตร

Facebook

Videoข่าวสาร

บุคลากร

ศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์

ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ วมว.

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร

รองประธานกรรมการบริหารโครงการ วมว.

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.สุระ วุฒิพรม

ผู้อำนวยการโครงการ วมว.

ว่าที่ร้อยตรีหญิง กอบสมุทร ศรีดา

รองประธานกรรมการบริหารโครงการ วมว.

ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นางสาวพรทิพย์ เมืองแก้ว

หัวหน้ากลุ่มงานโครงการพิเศษ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ดร.กาญจนา องคศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ

ดร.ประนอม แซ่จึง

อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ

ดร.สัณฐิติ วัฒนราษฏร์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ

นางสาวเสาวนีย์ เหล่าสิงห์

อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก

นางสาวพิศิชานันท์ ศรีสุวรรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก

นางสาวพัชรินทร์ ศรีพล

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ วมว.

นายชาติชนะ โมฬีชาติ

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ วมว.

นายนฤพันธ์ วังทะพันธ์

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ วมว.